Události

Časový řetězec událostí.

16.01.2019 – Založení firmy MSP Projekty s.r.o. s kapitálem 200.000 Kč. Jednatel i společník je Ing. arch. Lubomír Korčák, který figuruje ve dvou firmách Projekty Dům s.r.o. a Realizace Dům s.r.o.

21.01.2019 – starosta Rynholce informoval zastupitele, že o pozemek 865/11 v k.ú. Rynholec mají po letech zájem 2 firmy. Jedna z nich i MSP Projekty s.r.o.

18.09.2019 – na veřejném zasedání č. 6/2019 byl schválen prodej pozemku za minimální částku 525 Kč/ m2

30.10.2019 – na veřejném zasedání č. 7/2019 je odsouhlasen prodej pozemku firmě MSP Projekty s.r.o. za cenu 535 Kč/m2 a je schváleno uzavření smlouvy o smlouvě budoucí k prodeji s platností na 24 měsíců.

 

Cena za m2

Cena celkem kč

Minimální částka schválená obcí

525

40.968.900

Znalecký posudek

491

38.240.000

Nabídka firmy MSP Projekty s.r.o.

535

41.749.260

Poznámka: Na veřejném zasedání z 23.09.2020 bylo řečeno, že zastupitelé jednali o prodeji už jen s firmou MSP Projekty s.r.o., protože nabídla byla o 100 Kč/m2 vyšší.

25.11.2019 – na veřejném zasedání č. 8/2019 byla ze strany občana vznesena otázka, zda jsou peníze z prodeje pozemku započítány do rozpočtu. Také měl dotaz ohledně smlouvy o prodeji pozemku, ale co mu starosta sdělil, se nedozvíme. V zápisu je uvedena pouze tečka.

18.12.2019 – na veřejném zasedání č.9/2019 byli občané seznámeni se smlouvou o smlouvě budoucí k prodeji pozemku.

27.01.2020 – na veřejném zasedání č. 1/2020 byli občané seznámeni se změnou územního plánu obce a byla prezentována smlouva včetně příloh.

Červen/červenec 2020 – na úřad byla předána studie o výstavbě haly. Zastupitelé obce při podpisu smlouvy nevěděli, jaké bude mít hala rozměry a spoustu další údajů k plánované výstavbě. Poté co se dozvěděli bližší informace, se jim zdá stavba v pořádku a nemají s projektem problém.

10.9.2020 – proběhlo představení projektu firmou MSP Projekty s.r.o., kde byli přítomni zastupitelé obce Rynholec, zástupci sousedních obcí (měst) a občané. Zveřejněny byly základní údaje o plánované výstavbě logistického areálu.

Od zastupitelů obce zaznělo:

 • Okolní obce byly obeznámeni, že je záměr pozemek prodat a žádná nenapsala                zamítavé vyjádření. (pozn. zřejmě proto, že nebyly známy parametry haly)
 • Zastupitelé obce Rynholec nevědí, jaké příjmy do obce půjdou. Tedy kromě                      jednorázového příjmu z prodeje pozemku.
 • Na veřejném zasedání se projednával prodej pozemku několikrát. S lehkou montovanou stavbou pro malé nebo střední podniky neměl žádný s občanů problém.
 • Smlouva o smlouvě budoucí k prodeji pozemku je na webu a každý si jí může přečíst. Pokud   tomu tak není, tak do pondělí tam bude vložena. (Pozn. Smlouva byla zveřejněna až po 5 dnech od prezentace projektu a 7 měsíců od podpisu smlouvy.)
 • Bylo slíbeno veřejné zasedání věnované pouze výstavbě haly.

Firma MSP Projekty s.r.o. sdělila:

 • hluk z dopravy bude navýšen jen nepatrně. Obyvatelé Vašírova nebudou halou zasaženi
 • i přes svoji výšku hala nebude rušit krajinný ráz. Hala bude mít několik odstínů zelené a na valu budou vysázeny dost vysoké stromy
 • hala bude robotizovaná a proto je navrhovaná výška haly cca 21 m
 • není znám budoucí vlastník pozemku s halou
 • snížení nezaměstnanosti v okolí a navíc za dobrých platových podmínek

o   90 pracovníků s vyšší kvalifikací (25%)

o   126 pracovníků se střední odbornou a střední kvalifikací (35%)

o   144 pracovníků s nižší či nižší střední kvalifikací (40%)

 • zvýší se příjmy do obce Rynholec
 • rampu dlouhou 228 m, situovanou směrem na Vašírov, je možné v projektu otočit

Zastupitelé Nového Strašecí a Lán sdělili, že napsali zamítavé vyjádření k plánované stavbě. Stejně tak i spolek Náš Vašírov, z.s.

23.09.2020 – na veřejném zasedání č. 5/2020 (v  bodě 10) Různé ) zastupitelé Rynholce sdělili, že od prezentace projektu nejsou nové informace a tak nevidí důvod k mimořádnému zasedání zaměřené pouze k výstavbě haly a prodeji pozemku.

Na zasedání zaznělo:

 •  Zastupitelé nepředpokládají, že lidé v obci halu nechtějí.
 •  Není žádná finanční rozvaha, ale byl příslib, že si jí obec zhotoví.
 •  Zástupci obce nepředpokládají, že je potřeba jednat s okolními obcemi, které jsou dotčenou výstavbou zasaženy. Učinili pouze potřebné zákonné úkony.
 • Ve smlouvě je sice uvedeno, že pozemek se prodává za účelem přípravy projektu pro výstavbu průmyslové a / nebo skladové haly. Je dohodnuto, že to bude pouze skladová hala. Občané nemusí mít obavy, že by se zde postavila či provozovala průmyslová hala.
 • Zastupitelé nemají námitky k referendu. Návrh k místnímu referendu nedá obec, ale musí ho podat sami občané. Zastupitelé zdůraznili, že obyvatelé okolním obcí se nemohou hlasování účastnit.
 • Pokud se zastupitelé na halu podívají z pohledu běžného občana, tak s parametry nemají problém. Nebyli a nejsou překvapeni výškou ani rozlohou haly.
 • Zastupitelé nevědí, kolik by je stálo odstoupení od smlouvy. 
 • Starosta obce ubezpečil všechny přítomné, že v horizontu min. 1 roku nepodepíše žádnou smlouvu týkající se záměru.
 • Mimořádné veřejné zasedání bude v okamžiku, když budou známy alespoň dílčí výsledky k probíhajícímu řízení EIA.

24.09.2020 - Náš Vašírov z.s. jako právnická osoba vytvořil petici proti výstavbě. Vzhledem k hygienickým opatřením byla zhotovena kromě papírové i on-line petice.

21.10.2020 – Krajský úřad Středočeského kraje zveřejnil v informačním systému EIA ukončení záměru posuzování vlivů na životní prostředí z důvodu, že oznamovatel záměru tedy firma MSP Projekty s.r.o. ukončila proces. Důvodem ukončení je změna záměru.

24.10.2020 – byla ukončena podpisová akce. Petice měla veliký dosah.

 Papírová petice byla podpořena celkem 583 podpisy na celkem 33 podpisových arších.

 On-line petice byla podpořena celkem 563 podpisy na celkem 30 podpisových arších.

16.12.2020 - proběhlo veřejné zasedání č.6/2020, kde zastupitelé Rynholce informovali, že nejsou spokojeni s větou k referendu, kterou předložili občané Rynholce. 

Navrhovaná věta byla předložena v tomto znění: Chcete, aby na pozemku č. 865/11 v katastrálním území Rynholec (bývalá výsypka dolu ČSA) byla vybudována průmyslová/výrobní/logistická/skladová hala nebo jiný komplex podobného charakteru? 

Zastupitelé předloží svůj návrh a záleží na občanech, zda budou s tímto návrhem souhlasit. Projektant nyní přepracovává projekt a měl by přihlédnout i na připomínky občanů. Zastupitelé také přislíbili, že projekt bude prezentován veřejnosti s dostatečným předstihem, aby bylo možné se k němu vyjádřit.

07.04.2021 - firma MSP Projekty s.r.o. představila zástupcům spolku Náš Vašírov, z.s. nový přepracovaný projekt. Součástí byla i diskuze, kde jsme zopakovali negativní vlivy výstavby pro obce a města v okolí.

04.05.2021 - proběhla schůzka se zástupcem firmy MSP Projekty s.r.o. a spolkem Náš Vašírov, z.s., kde developer nabídnul pomoc se zlepšením života ve Vašírově.

V rámci blížícího se referenda v obci Rynholec nebude spolek řešit žádné nabídky.

26.05.2021 - proběhlo veřejné zasedání č. 2/2021, kde v bodě 4) Vyhlášení referenda k plánované výstavbě haly byl starostou a zastupiteli obce Rynholec schválen termín referenda 26.6.2021 od 8:00-14:00. Náhradní termín byl stanoven na 21.8.2021.

31.05.2021 - Obec vyvěsila ohlášení o místním referendu, které se koná 26.6.21 od 8:00-14:00.

18.06.2021 - Na informační desce obce Rynholec byl zveřejněn informační leták k záměru výstavby hal odkaz zde.

22.06.2021 - Přípravným výbor za podpory spolku Náš Vašírov pořádal veřejnou debatu před referendem. Jejím cílem bylo hovořit o výstavbě logistických hal a rozvoji území. Debaty se účastnil senátor a zastupitel města Rakovník MUDr. Ivo Trešl, náměstek hejtmanky Středočeského kraje pro regionální rozvoj a územní plánování Ing. Jiří Snížek, starostové Lán, Nového Strašecí, Stochova a Tuchlovic, mezi přítomnými byl zastupitel obce Rynholec, pracovnice životního odboru Kladno a další. V úvodu byl prezentován vývoj dění okolo pozemku a záměru výstavby, poté se k problematice vyjádřili hosté. Zejména okolní obce a občané nesouhlasí s výstavbou hal, která se plánuje na bývalé výsypce dolu ČSA. Negativní vyjádření k výstavbě měla i pracovnice životního odboru Kladno. Náměstek Ing. Snížek představil zdařilé projekty, které v České republice vznikají na nevyužitých polích tzv. brownfieldech.

Přítomný zastupitel obce Rynholec pronesl stanovisko obce, že peníze jsou nutné, aby se postavila v obci škola a také pozval na veřejnou debatu, která se uskuteční následující den a společnost MSP Projekty s.r.o. zde představí přepracovaný projekt.

Starostové okolních obcí by rádi jednali s Rynholcem o smysluplném využití pozemku bývalé výsypky dolu ČSA.

23.06.2021 - Proběhla veřejná debata obce Rynholec. Na začátku starosta představil své úspěchy v dlouholeté funkci (zakoupení hasičského vozu, rekonstrukce MŠ a jídelny, výstavba sportovního areálu, rychlé datové připojení atd.). Dále uvedl historii bývalé výsypky dolu ČSA a plány rozvoje obce, kde by právě prodání pozemku bývalé výsypky pomohlo k udržení nadstandartního života v obci a také by se mohla postavit z peněz škola. Finanční rozvaha nebyla představena.

Společnost MSP Projekty s.r.o. představila přepracovaný projekt a sdělila, že tento záměr byl dne 18.6.2021 předán na odbor životního prostředí. Pozvánku na veřejnou debatu dostali do schránek jen občané Rynholce a nebyla zveřejněna na stránkách obce Rynholec.

26.06.2021 – Místní referendum v Rynholci dopadlo v náš prospěch. Občané Rynholce se vyjádřili proti výstavbě a referendum je platné i závazné. Děkujeme!! 

Odkaz zde: https://www.obecrynholec.cz/obecni-urad/elektronicka-uredni-deska/vysledky-mistniho-referenda.html

12.07.2021 - Byl zveřejněn přepracovaný záměr na portál CENIA pod kódem STC 2398.

26.08.2021 - Proběhlo veřejné zasedání č.3/2021, kde zastupitelé Rynholce informovali o výsledku referenda. Starosta sdělil, že přibližně v půlce září 2021 vyčíslí firma MSP Projekty s.r.o. náklady spojené se záměrem. Následně obec tyto náklady ověří přes soudního znalce. Obec přislíbila, že rozpis nákladů zveřejní. Starosta sdělil, že obec oficiální cestou neinformovala MSP Projekty s.r.o. o konání referenda a ani jinou formou nepožádala o přerušení práce na projektu.

10.09.2021 - Krajský úřad Středočeského kraje zveřejnil v informačním systému EIA ukončení záměru STC2398 ze strany zpracovatele záměru ještě před vydáním závěru zjišťovacího řízení. Posuzovaní vlivů na životní prostředí je ukončeno.