Události

Časový řetězec událostí.

16.01.2019 – Založení firmy MSP Projekty s.r.o. s kapitálem 200.000 Kč. Jednatel i společník je Ing. arch. Lubomír Korčák, který figuruje ve dvou firmách Projekty Dům s.r.o. a Realizace Dům s.r.o.

21.01.2019 – starosta Rynholce informoval zastupitele, že o pozemek 865/11 v k.ú. Rynholec mají po letech zájem 2 firmy. Jedna z nich i MSP Projekty s.r.o.

18.09.2019 – na veřejném zasedání č. 6/2019 byl schválen prodej pozemku za minimální částku 525 Kč/ m2

30.10.2019 – na veřejném zasedání č. 7/2019 je odsouhlasen prodej pozemku firmě MSP Projekty s.r.o. za cenu 535 Kč/m2 a je schváleno uzavření smlouvy o smlouvě budoucí k prodeji s platností na 24 měsíců.

 

Cena za m2

Cena celkem kč

Minimální částka schválená obcí

525

40.968.900

Znalecký posudek

491

38.240.000

Nabídka firmy MSP Projekty s.r.o.

535

41.749.260

Poznámka: Na veřejném zasedání z 23.09.2020 bylo řečeno, že zastupitelé jednali o prodeji už jen s firmou MSP Projekty s.r.o., protože nabídla byla o 100 Kč/m2 vyšší.

25.11.2019 – na veřejném zasedání č. 8/2019 byla ze strany občana vznesena otázka, zda jsou peníze z prodeje pozemku započítány do rozpočtu. Také měl dotaz ohledně smlouvy o prodeji pozemku, ale co mu starosta sdělil, se nedozvíme. V zápisu je uvedena pouze tečka.

18.12.2019 – na veřejném zasedání č.9/2019 byli občané seznámeni se smlouvou o smlouvě budoucí k prodeji pozemku.

27.01.2020 – na veřejném zasedání č. 1/2020 byli občané seznámeni se změnou územního plánu obce a byla prezentována smlouva včetně příloh.

Červen/červenec 2020 – na úřad byla předána studie o výstavbě haly. Zastupitelé obce při podpisu smlouvy nevěděli, jaké bude mít hala rozměry a spoustu další údajů k plánované výstavbě. Poté co se dozvěděli bližší informace, se jim zdá stavba v pořádku a nemají s projektem problém.

10.9.2020 – proběhlo představení projektu firmou MSP Projekty s.r.o., kde byli přítomni zastupitelé obce Rynholec, zástupci sousedních obcí (měst) a občané. Zveřejněny byly základní údaje o plánované výstavbě logistického areálu.

Od zastupitelů obce zaznělo:

 • Okolní obce byly obeznámeni, že je záměr pozemek prodat a žádná nenapsala                zamítavé vyjádření. (pozn. zřejmě proto, že nebyly známy parametry haly)
 • Zastupitelé obce Rynholec nevědí, jaké příjmy do obce půjdou. Tedy kromě                      jednorázového příjmu z prodeje pozemku.
 • Na veřejném zasedání se projednával prodej pozemku několikrát. S lehkou montovanou stavbou pro malé nebo střední podniky neměl žádný s občanů problém.
 • Smlouva o smlouvě budoucí k prodeji pozemku je na webu a každý si jí může přečíst. Pokud   tomu tak není, tak do pondělí tam bude vložena. (Pozn. Smlouva byla zveřejněna až po 5 dnech od prezentace projektu a 7 měsíců od podpisu smlouvy.)
 • Bylo slíbeno veřejné zasedání věnované pouze výstavbě haly.

Firma MSP Projekty s.r.o. sdělila:

 • hluk z dopravy bude navýšen jen nepatrně. Obyvatelé Vašírova nebudou halou zasaženi
 • i přes svoji výšku hala nebude rušit krajinný ráz. Hala bude mít několik odstínů zelené a na valu budou vysázeny dost vysoké stromy
 • hala bude robotizovaná a proto je navrhovaná výška haly cca 21 m
 • není znám budoucí vlastník pozemku s halou
 • snížení nezaměstnanosti v okolí a navíc za dobrých platových podmínek

o   90 pracovníků s vyšší kvalifikací (25%)

o   126 pracovníků se střední odbornou a střední kvalifikací (35%)

o   144 pracovníků s nižší či nižší střední kvalifikací (40%)

 • zvýší se příjmy do obce Rynholec
 • rampu dlouhou 228 m, situovanou směrem na Vašírov, je možné v projektu otočit

Zastupitelé Nového Strašecí a Lán sdělili, že napsali zamítavé vyjádření k plánované stavbě. Stejně tak i spolek Náš Vašírov, z.s.

23.09.2020 – na veřejném zasedání č. 5/2020 (v  bodě 10) Různé ) zastupitelé Rynholce sdělili, že od prezentace projektu nejsou nové informace a tak nevidí důvod k mimořádnému zasedání zaměřené pouze k výstavbě haly a prodeji pozemku.

Na zasedání zaznělo:

 •  Zastupitelé nepředpokládají, že lidé v obci halu nechtějí.
 •  Není žádná finanční rozvaha, ale byl příslib, že si jí obec zhotoví.
 •  Zástupci obce nepředpokládají, že je potřeba jednat s okolními obcemi, které jsou dotčenou výstavbou zasaženy. Učinili pouze potřebné zákonné úkony.
 • Ve smlouvě je sice uvedeno, že pozemek se prodává za účelem přípravy projektu pro výstavbu průmyslové a / nebo skladové haly. Je dohodnuto, že to bude pouze skladová hala. Občané nemusí mít obavy, že by se zde postavila či provozovala průmyslová hala.
 • Zastupitelé nemají námitky k referendu. Návrh k místnímu referendu nedá obec, ale musí ho podat sami občané. Zastupitelé zdůraznili, že obyvatelé okolním obcí se nemohou hlasování účastnit.
 • Pokud se zastupitelé na halu podívají z pohledu běžného občana, tak s parametry nemají problém. Nebyli a nejsou překvapeni výškou ani rozlohou haly.
 • Zastupitelé nevědí, kolik by je stálo odstoupení od smlouvy. 
 • Starosta obce ubezpečil všechny přítomné, že v horizontu min. 1 roku nepodepíše žádnou smlouvu týkající se záměru.
 • Mimořádné veřejné zasedání bude v okamžiku, když budou známy alespoň dílčí výsledky k probíhajícímu řízení EIA.

24.09.2020 - Náš Vašírov z.s. jako právnická osoba vytvořil petici proti výstavbě. Vzhledem k hygienickým opatřením byla zhotovena kromě papírové i on-line petice.

21.10.2020 – Krajský úřad Středočeského kraje zveřejnil v informačním systému EIA ukončení záměru posuzování vlivů na životní prostředí z důvodu, že oznamovatel záměru tedy firma MSP Projekty s.r.o. ukončila proces. Důvodem ukončení je změna záměru.

24.10.2020 – byla ukončena podpisová akce. Petice měla veliký dosah.

 Papírová petice byla podpořena celkem 583 podpisy na celkem 33 podpisových arších.

 On-line petice byla podpořena celkem 563 podpisy na celkem 30 podpisových arších.

16.12.2020 - proběhlo veřejné zasedání č.6/2020, kde zastupitelé Rynholce informovali, že nejsou spokojeni s větou k referendu, kterou předložili občané Rynholce. 

Navrhovaná věta byla předložena v tomto znění: Chcete, aby na pozemku č. 865/11 v katastrálním území Rynholec (bývalá výsypka dolu ČSA) byla vybudována průmyslová/výrobní/logistická/skladová hala nebo jiný komplex podobného charakteru? 

Zastupitelé předloží svůj návrh a záleží na občanech, zda budou s tímto návrhem souhlasit. Projektant nyní přepracovává projekt a měl by přihlédnout i na připomínky občanů. Zastupitelé také přislíbili, že projekt bude prezentován veřejnosti s dostatečným předstihem, aby bylo možné se k němu vyjádřit.