Členství

Proč se stát členem spolku?

Pokud se chcete zapojit do aktivit spolku a přispět tak svým dílem k naplnění jeho poslání, staňte se členem!

Chci se stát členem. Co proto mám udělat?

 • Stáhněte přihlášku - (Prihlaska.pdf)
 • Vytiskněte přihlášku a vyplňte požadované údaje
 • Odešlete na adresu „Vašírov 45, 270 61 Lány“
  nebo osobně doručte předsedovi spolu

Kdo může být členem? (citace stanov)

Členem spolku může být fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s cíli spolku a je ochotna se podílet na jejich naplnění. Řádné členství vzniká dnem přijetí za člena a zaplacením členského příspěvku. Výbor spolku informuje členy spolku o nových členech na Valné hromadě.

Člen má právo:

 • účastnit se zasedání Valné hromady,
 • volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů,
 • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,
 • podílet se na praktické činnosti spolku,
 • využívat výhod členství.

Člen spolku má povinnost:

 • dodržovat stanovy a plnit usnesení orgánů spolku,
 • řádně a včas platit členské příspěvky,
 • aktivně se podílet na dosahování účelu spolku,
 • nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu s cíli spolku.

Plné znění členství, práva a povinnosti člena naleznete ve stanovách spolku - (Stanovy spolku.pdf)